Olet täällä

Tervetuloa Entelis-projektin kotisivuille!

Eurooppalainen teknologia-avusteisen oppimisen verkosto syrjimättömässä yhteiskunnassa

(The European Network for Technology Enhanced Learning in an Inclusive Society)

Download the ENTELIS leaflet (2,69 Mb) in your preferred language: ENDEGRFIITMK 
Download the ENTELIS INTERIM REPORT (Public Part, 189 Kb): EN 

 

Tieto- ja kommunikaatioteknologian (ICT) nopea kehittyminen muuttaa elämäntyyliä eri puolilla maailmaa luoden samalla uusia mahdollisuuksia monille ihmisille.  Vammaisten tai ikääntyneiden voi kuitenkin olla vaikeaa hyödyntää tietoteknologiaa ja nauttia sen suomista hyödyistä. Tämä on ristiriidassa YK:n vammaisten oikeuksien julistuksen kanssa, jonka tavoitteena on kaikille saavutettava yhteiskunta.

Kuilua voidaan kaventaa lisäämällä ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden digitaalista osaamista ja tukemalla heille sopivan avustavan teknologian saavutettavuutta. Investointi oppimismahdollisuuksiin ja koulutusohjelmiin auttaa lisäämään osallisuutta yhteiskuntaan ja lisää tasa-arvoa.

ENTELIS- projekti saa rahoituksen Euroopan komission elinikäistä oppimista tukevasta Life Long Learning-ohjelmasta. Projekti  tuo yhteen yhdeksän eurooppalaisen ja yhden yhdysvaltalaisen  toimijan osaamisen ja asiantuntijuuden, jonka avulla monitahoisia avustavaan teknologian käyttöön ja oppimiseen liittyviä haasteita voidaan ratkaista. Näiden kymmenen varsinaisen toimijan lisäksi verkostoon on liittynyt useita muita organisaatioita kumppanin (associate partner) - roolissa.

Tavoitteenamme on kaventaa digitaalisen osaamisen kuilua luomalla pysyvä toimijaverkosto, joka tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa strategisella ja poliittisella tasolla vammaisten ja ikäihmisten tarvitseminen digitaalisten taitojen kehittämiseksi. 

Verkostoon kuuluu vammais- ja potilasjärjestöjä, korkeakouluja, avustavan teknologian palveluntuottajia sekä kansallisia ja kansainvälisiä alan kattojärjestöjä.  Sääntöjen mukaan muutkin asiasta kiinnostuneet organisaatiot voivat liittyä verkostoon.

Vain yhdessä voimme ylittää osallisuuden esteet!