You are here

Вести

Оваа секција е достапна само на англиски јазик. Ги содржи сите вести на партнерите на ЕНТЕЛИС кои се однесуваат на целите на проектот. Секој регистриран ЕНТЕЛИС партнер може да достави вест, без разлика дали истата ќе биде наменета за сите (public news) или само за членовите на мрежата ЕНТЕЛИС (private news). Модераторот мора да jа одобри веста пред објавување. Вестите се објавуваат хронолошки (последните се на најгоре во листата).