Olet täällä

ENTELIS projekti

Download the ENTELIS leaflet (2,69 Mb) in your preferred language: EN, DE, GR, FI, IT, MK  

Miksi uusi verkosto?

Tieto- ja kommunikaatioteknologian (ICT) nopea kehittyminen muuttaa elämäntyyliä eri puolilla maailmaa luoden samalla uusia mahdollisuuksia monille ihmisille. Vammaisten tai ikääntyneiden voi kuitenkin olla vaikeaa hyödyntää teknologian luomia yhteiskuntaan osallistumisen tai yhteydenpidon mahdollisuuksia.

Tämän kuilun kaventaminen on tärkeää niin poliittisesta, sosiaalisesta kuin kansantaloudellisestakin näkökulmasta. Moderniin apuvälineteknologiaan (AT) ja sen käyttöön liittyvä koulutus ja osaamisen lisääminen ovat keskeisiä keinoja tavoiteltaessa kansalaisten tasa-arvoisia osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa; tätä edellyttää myös YK:n Vammaisten oikeuksien julistus.

Tässä yhteydessä AT:lla tarkoitetaan mitä tahansa elektronista laitetta tai sovellusta, joka edistää toimintarajoitteisen henkilön itsenäistä selviytymistä.  ENTELIS- hankkeessa keskitytään pääasiassa  ICT- pohjaiseen avustavan teknologian ratkaisuihin ja järjestelmiin. Nyky-yhteiskunnassa tällaiset ratkaisut ovat väylä elinikäiseen oppimiseen, taitojen kehittämiseen, työllistymiseen ja kansalaisoikeuksien toteutumiseen. Yhtä tärkeää on tarttua laajemminkin kansalaisten digitaalisen osaamisen puutteisiin; tietoyhteiskuntaosallisuuden vahvistaminen edellyttää investointeja koulutus- ja oppimismahdollisuuksiin kaikille kansalaisille.

Avustavaan teknologiaan liittyvien ideoiden ja hyvien käytäntöjen kokoamiseen, jalostamiseen ja jakamiseen tarvitaan verkosto yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. ENTELIS -verkosto rakentuu jo olemassa olevien eurooppalaisten katto-organisaatioiden ympärille, jotta työn tulokset voivat saavuttaa mahdollisimman laajan yleisön.

Mitkä ovat tavoitteemme?

Pyrimme kaventamaan digitaalista kuilua Euroopassa ja maailmanlaajuisesti tukemalla eri tavoin vammaisten tai eriikäisten henkilöiden digitaalisen taitojen hankkimista ja avustavan teknologian tehokasta käyttöä itsenäisen selviytymisen apuna. 

Strategianamme on luoda pysyvä verkosto osaamisen ja tiedon vaihtoa silmällä pitäen. Toiseksi pyrimme tukemaan sellaisia yhteiskunnallisia toimia ja ohjelmia joiden avulla vammaiset henkilöt ja ikäihmiset voivat kehittää digitaalista osaamistaan ja joiden levittäminen parantaa heidän tasavertaisen osallistumisen mahdollisuuksiaan.

Hankkeen aikana kerätään asiaan liittyvää tietoa kaikkien verkoston jäsenten jaettavaksi. Verkosto pyrkii vaikuttamaan usealla tasolla joten se välittää hankkeessa kerättyä ja valikoitua tietoa päättäjille tulevan päätöksenteon tueksi.

Mitkä ovat verkoston toimintatavat?

 • Tutkimus; käyttäjien osallistuminen tiedonkeruuseen sekä Living Lab -työskentely

 • Seminaarit, muut tiedotustilaisuudet

 • Työpajat

 • Vaikuttamistyö päättäjien suuntaan; ennakointityö ja Road map -työskentely

Keitä verkoston työ koskee?

 • Eri-ikäisiä toimintarajoitteisia henkilöitä ja heidän lähipiiriään

 • Koulutuksen parissa toimivia

 • Apuvälineteknologian kehittäjiä

 • Julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluntuottajia

 • Tutkijayhteisöä

 • Kansainvälisiä ja kansallisia vammais- ja potilasjärjestöjä

 • Poliittisia päättäjiä

Keitä verkostoon nyt kuuluu?

ENTELIS-verkostossa toimii yhdeksän partneria eri puolilta Eurooppaa sekä yksi USA:sta. Hankkeessa on mukana useita eurooppalaisia kattojärjestöjä, kansallisia järjestöjä sekä korkeakouluja.

Lisäksi verkostolla on laaja joukko tukijäseniä; lista kaikista mukana olevista toimijoista on saatavilla verkkosivuillamme. Verkoston käynnistämistä tukee Euroopan komission Lifelong Learning- ohjelmasta myöntämä hankerahoitus.

Kiinnostuitko? Haluatko mukaan?

Jos verkoston toiminta kiinnostaa, ota yhteyttä tai tutustu verkkosivuihimme! Vain yhteistyössä voimme onnistua!

Vain yhdessä voimme ylittää osallisuuden esteet!