Είστε εδώ

Tο Έργο ENTELIS

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ENTELIS (2,69 Mb) στις ακόλουθες γλώσσες: EN, DE, GR, FI, IT, MK  

Γιατί ένα νέο δίκτυο;

Οι ραγδαίες εξελίξεις στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας αλλάζουν τον τρόπο ζωής σε όλη την υφήλιο, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για πολλούς ανθρώπους.

Ωστόσο, τα άτομα με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πλήρη εμπλοκή τους στην τεχνολογία, και για το λόγο αυτό δεν απολαμβάνουν πλήρως τα πλεονεκτήματά της. Αυτό το χάσμα γνώσης πρέπει να μειωθεί για πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους. Η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας (ΥΤ) είναι ουσιαστική για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος: συνεισφέρει στην καθιέρωση μιας ενιαίας κοινωνίας για όλους, όπως αυτή ορίζεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. 

Ο όρος Υποστηρικιτκή Τεχνολογία (ΥΤ) αναφέρεται σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή η οποία ενδυναμώνει την ανεξαρτησία των ατόμων με αναπηρίες και διευκολύνει τη συμμετοχή στην καθημερινή ζωή, στην εκπαίδευση, στην εργοδότηση, στην ψυχαγωγία και στην κοινωνική ζωή. Στο πλαίσιο του προγράμματος ENTELIS εστιαζόμαστε κυρίως σε λύσης ΥΤ οι οποίες βασίζονται στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ). Στην κοινωνία του σήμερα οι ΤΠΕ αποτελούν τις πύλες προς την αποτελεσματική μάθηση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την εργοδότηση και την άσκηση δικαιωμάτων: έτσι η αντιμετώπιση της έλλειψης ψηφιακών ικανοτήτων μεταξύ όλων των πολιτών και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε κατάλληλες υποστηρικτικές τεχνολογίες αποτελούν προτεραιότητες κλειδί. Η επένδυση στις ευκαιρίες μάθησης και σε προγράμματα εκπαίδευσης θα βοηθήσει στην αύξηση της συμμετοχής και στην πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες.

Ένα δίκτυο είναι αναγκαίο για την ανταλλαγή τέτοιων ιδεών, και μπορεί να συντελέσει στην αντιμετώπιση του κατακερματισμού των πολιτικών και πρακτικών, προσανατολίζοντας τις προσπάθειες πολλών βασικών συντελεστών και οργανισμών για την επίτευξη κοινών στόχων. Αυτός είναι ο λόγος  για τον οποί έχει δημιουργηθεί το δίκτυο ENTELIS, στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ποιοι είναι οι στόχοι του ENTELIS;

Στοχεύουμε στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος στην Ευρώπη και διεθνώς, προωθώντας την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων προς την αποτελεσματική χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την ενδυνάμωση και ανεξαρτησία των ατόμων με αναπηρίες όλων των ηλικιών.

Η στρατηγική μας είναι να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο δίκτυο για την ανταλλαγή γνώσης, και να υποστηρίξουμε τις πολιτικές τόσο σχετικά με τη ανάπτυξη της ικανότητας των ατόμων με αναπηρίες να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την υποστηρικτική τεχνολογία, όσο και την αξιοποίηση των ΤΠΕ-ΥΤ στην εκπαίδευση για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών.

Στην πορεία του έργου, θα συλλεχθούν σχετικές πληροφορίες και θα είναι διαθέσιμες στα μέλη του δικτύου. Το δίκτυο έχει στόχο να επηρεάσει αποφάσεις σε διάφορα επίπεδα, και θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει πηγές και πόρους στη βάση αναγκών για τη μελλοντική ανάπτυξη πολιτικής.

Ποιες είναι οι δραστηριότητες του δικτύου;

 • Έρευνα, συμπεριλαμβανομένων ζωντανών εργαστηρίων καθώς και ενεργής συμμετοχής τελικών χρηστών ΥΤ

 • Σεμινάρια και άλλες διοργανώσεις για ανταλλαγή γνώσεων

 • Εργαστήρια ανάπτυξης προγραμμάτων

 • Ανάπτυξη πολιτικής, μελέτες προοπτικής, χάρτες πορείας

Ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι φορείς;

 • Άτομα με αναπηρίες όλων των ηλικιών και οι κηδεμόνες του

 • Παροχείς επίσημης, ανεπίσημης και μη-επίσημης  εκπαίδευσης 

 • Παροχείς υποστηρικτικής τεχνολογίας

 • Παροχείς υπηρεσειών

 • Επιχειρήσεις

 • Η ερευνητική κοινότητα

 • Πολιτικοί

 • Διεθνείς οργανισμοί

Μόνο μαζί μπορούμε να γεφυρώσουμε το ψηφιακό χάσμα!